Green Lady Cambodia

យើងប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការដេរកំណាត់ស្រ្តីសម្រាប់ប្រើពេលមករដូវមានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀនរដ្ឋ។

We make a commitment to build our step to make "sewing washable pad" included in Public School Cirriculum.

ហ្គេន​ឡេឌី​​​ ខេមបូឌា​ មានគោលបំណងណែនាំជម្រើសផលិតផលពេលមករដូវផ្សេងៗដែលមានសុវត្ថិភាព។ ការធ្វើការងារសង្គមដូចជា​សម្របសម្រួលគម្រោងជាមួយនឹងយុវជនលើប្រធានបទសុខភាពផ្លូវភេទ​ និងសុខភាពបន្តពូជ ផ្តួចផ្តើមថ្នាក់បង្រៀនវដ្តរដូវ ក៏ដូចជាថ្នាក់រៀនដេរកំណាត់ពេលមករដូវដោយខ្លួនឯងដល់ក្មេងស្រី​ និងស្រ្តី៊នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Green Lady Cambodia provides safer menstrual product choices, coordinates young people on SRHR topics, and facilitates menstruation classrooms with sewing workshops for girls and women in Cambodia. 

Minimalist Abstract Flower Blank A4 Document .png
Screen Shot 2022-10-01 at 11.04.39 AM.png
Pink Bold Modern Blog Post Ideas Instagram Post.png

នេះជាកូនសៀវភៅតូចដែលទើបតែធ្វើហើយ ដោយសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រគ្ម័ចិត្ត KOICA ដែលក្នុងនេះមានបញ្ចូលបន្ថែមពីសុខភាពផ្លូវភេទ យេនឌ័រ ហឹង្សា ការរំលូត សម្រាប់បង្រៀនក្មេងស្រីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងខែតុលា ២០២២ នេះ!​ 

This is the new version of the book we created with KOICA volunteers, including Sexual Health, Genders, Violences, and Abortion, to facilitate the classroom in Kampong Chnang province this October 2022! 

ក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់កំណាត់ស្រ្តី ចូលរួមក្រុមហ្ចេសបុករបស់យើង

ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសៗមុនគេ!

ប្ល៊ុក/Blog ថ្មីចេញថ្ងៃចន្ទ័រាល់សប្តាហ៍!

New Blog every Monday! 

youtube.png

Menstrual Health, Sexual & Reproductive health are life-skills!

"សុខភាពវដ្តរដូវ សុខភាពផ្លូវភេទ​ និងសុខភាពបន្តពូជជាជំនាញជីវិត!

EMPOWERMENT

"កំណាត់ស្រ្តី និងពែងរដូវ"

បង្កើនជម្រើសផលិតផលពេលមករដូវ

ផលិតកំណាត់ស្រ្តីដែលផ្តោតលើគុណភាពកំណាត់ និងជម្រើសផលិតផលពែងរដូវ ដើម្បីការយល់ដឹងពីជម្រើសសម្រាប់សុខភាពវដ្តរដូវ​ និងកាត់បន្ថយសំឡីផ្លាស្ទិច។

"Revolutionary products"

Quality local products for better health and minimize plastic sanitary pads every month to the landfill. 

"ការលើកកម្ពស់ស្រ្តី"

គាំទ្រសមភាព តាមរយៈការបង្កើតមុខរបរដល់ស្រ្តី​ និងរកវិធីឱ្យស្រ្តីជាងដេរមានចំណូលជាប្រចាំ។

Equity through career creativity and​​​​​ find way toward sustainability.

"ផ្នាក់បង្រៀនវដ្តរដូវ"

វដ្តរដូវជាជំនាញជីវិត!

រហូតទាល់តែក្មេងស្រីគ្រប់រូបបានយល់ពី

សុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់​ និងចាកចេញពី ទំនៀមទម្លាប់​ ជំនឿ និងការខ្មាសអៀនដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសុខភាពរបស់គាត់។

"Menstruation is life-skill!"

Every girl fully informed about her reproductive health and free from stigma, norms, taboos and shame.  

 

WASHABLE PADS & MENSTRUAL CUP

MENSTRUAL EDUCATION

អគុណដល់រាល់ការជាវនូវកំណាត់ស្រ្តី នេះជាការបង្ហាញការគាំទ្រឱ្យយើងបន្តនូវបេសកកម្មរបស់យើង!

Thanks for your purchase so far it means that you help support us to continue our mission!

49625197728_8e2c379eb5_o_edited.jpg
Picture2.png

"Embrace your Unique Female Body on International Women’s Day"


2020 is an amazing year so far for us. The remarkable work we have done with Ryan Anders, a Video Journalist for 8th March 2020. An inspiring video about Green Lady Cambodia and a strong message we want to send to every women. 

Evolution since 2016

What menstruation brings?

Revolution!!!

Why Menstruation matter?

It is life!!!

#Nomoreblood-shaming

#Nomorebody-shaming