យើងមានជាកញ្ចប់កំណាត់ស្រ្តីសង្គមដែលយើងផលិតកំណាត់ស្រ្តីឱ្យមានតម្លៃទាបសម្រាប់អង្គការដែរមានបំណងចង់ចែកចាយកំណាត់ស្រ្តី ឬបង្កើនឱ្យមានការយល់ដឹងពីអនាម័យវដ្តរដូវ ការដេរកំណាត់ដោយខ្លួនឯងដល់សហគមន៍។ យើងធ្វើនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងបង្កើតជាជម្រើសជាការចែកកំណាត់ស្រ្តីជំនួសការចែកសំឡីអនាម័យប្លាស្ទិច ដល់អង្គការនានាដែលធ្វើការ ឬ​ មានគម្រោងទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមករដូវជាដើម។

We offer washable pad-kit social packages (Washable Pads/Menstrual Classroom/sewing workshop) that produce locally at a better price as our purpose to encourage NGOs and institutions that work-related or not to #MHM and want to donate periods product to replace plastic sanitary pads with Washable Pads or any other healthier periods product choices that better and fit to local community.

តាមបទពិសោធន៍ដែលយើងបានយល់ កំណាត់ស្រ្តីជួយកាត់បន្ថយការដុត និងការកប់សំឡីផ្លាស្ទិចនៅជុំវិញទីតាំងដែលសហគមន៍គាត់រស់នៅ។​ វាជាវិធីបុរាណដែលពួកគាត់ងាយស្រួលយល់ ហើយអាចជួយឱ្យសហគមន៍បានយល់ពីជម្រើសផ្សេងៗដែលគាត់អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ពេលមករដូវ​ គាត់ក៏អាចដេរកំណាត់ខ្លួនឯងតាមការឆ្នៃ និងសន្សំសំចៃថវិកា។ ការដេរកំណាត់អាចក្លាយជាចំណូលបើយើងធ្វើសកម្មភាពលើវា ហើយការប្រើប្រាស់ក៏ប្រហែលជាសាកសម  និងឃើញថាងាយស្រ្ួលជាងសម្រាប់ស្រ្តីមួយចំនួន។​

សហគមន៍អាចបានយល់បន្ថែមពីសុខភាពវដ្តរដូវគាត់​ ជាពិសេសបានដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរ​ វាទាក់ទងនិងការភ្ញាក់រលឹកជាពិសេសលើការខ្មាសអៀន និងការមិនបានពិភាក្សាពីសុខភាពវដ្តរដូវឱ្យបានច្បាស់លាល់​ដែរអាចក្លាយជាបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជទៅថ្ងៃអនាគត។ 

Through experiences, Washable pads can help reduce the burning and burrying the plastic sanitary surrounding their living environment. It is a traditional method that is easy to understand by community and they can gain awareness on the period product choices. Pads can sew by hand with available clean comfy fabrics mix with creativity. The sewing can become a side profit if taken seriously. It is a right fit and even more convenience for some of the women. 

Last but not least, community can understand better related their menstrual health. It may also help solve the period shaming and the absence of discussion related menstrual health in the family that is an important part of the reproductive health and rights #SRHR 

18815063_666895080166920_537126154295035
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Flickr

© 2022 by Green Lady Cambodia
team@greenladycambodia.com