ពែងរដូវធ្វើពីស៊ីលីកូនដែលគ្មានសារជាតិគីមី។​ ផលិតផលមកពីឥណ្ឌា។​

Menstrual Cup from Shecup, India made from nonchemical silicon. 

ពែងរដូវ ​Menstrual Cup

25,00$Price