ប្រើសម្រាប់កំណាត់ស្រ្តី មិនជ្រាបទឹក ងាយស្រួលក្នុងការបោក។​ Use for Washable Pads and water resistance, easy to wash.

កាបូប Pouches

3,00$Price