ការប្រើប្រាស់៖ បោកក្រណាត់មុនពេលប្រើប្រាស់។ កិបក្រណាត់អនាម័យស្អាតជាមួយខោក្នុង ហើយពេលប្រើប្រាស់រួចអាចបត់ដាក់ក្នុងកូនកាបូប។ វិធីបោកសម្អាត៖ ត្រាំក្រណាត់អនាម័យក្នុងទឹកធម្មតាទុ