top of page
4-01.png

យើងមានជាកញ្ចប់កំណាត់ស្រ្តីសង្គមដែលយើងផលិតកំណាត់ស្រ្តីឱ្យមានតម្លៃទាបសម្រាប់អង្គការដែរមានបំណងចង់ចែកចាយកំណាត់ស្រ្តី ឬបង្កើនឱ្យមានការយល់ដឹងពីអនាម័យវដ្តរដូវ ការដេរកំណាត់ដោយខ្លួនឯងដល់សហគមន៍។ យើងធ្វើនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងបង្កើតជាជម្រើសជាការចែកកំណាត់ស្រ្តីជំនួសការចែកសំឡីអនាម័យប្លាស្ទិច ដល់អង្គការនានាដែលធ្វើការ ឬ​ មានគម្រោងទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមករដូវជាដើម។

 

We offer washable pad-kit social packages (Washable Pads/Menstrual Classroom/sewing workshop) that produce locally at a better price as our purpose to encourage NGOs and institutions that work-related or not to #MHM and want to donate periods product to replace plastic sanitary pads with Washable Pads or any other healthier periods product choices that better and fit to local community.

តាមបទពិសោធន៍ដែលយើងបានយល់ កំណាត់ស្រ្តីជួយកាត់បន្ថយការដុត និងការកប់សំឡីផ្លាស្ទិចនៅជុំវិញទីតាំងដែលសហគមន៍គាត់រស់នៅ។​ វាជាវិធីបុរាណដែលពួកគាត់ងាយស្រួលយល់ ហើយអាចជួយឱ្យសហគមន៍បានយល់ពីជម្រើសផ្សេងៗដែលគាត់អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ពេលមករដូវ​ គាត់ក៏អាចដេរកំណាត់ខ្លួនឯងតាមការឆ្នៃ និងសន្សំសំចៃថវិកា។ ការដេរកំណាត់អាចក្លាយជាចំណូលបើយើងធ្វើសកម្មភាពលើវា ហើយការប្រើប្រាស់ក៏ប្រហែលជាសាកសម  និងឃើញថាងាយស្រ្ួលជាងសម្រាប់ស្រ្តីមួយចំនួន។​

សហគមន៍អាចបានយល់បន្ថែមពីសុខភាពវដ្តរដូវគាត់​ ជាពិសេសបានដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរ​ វាទាក់ទងនិងការភ្ញាក់រលឹកជាពិសេសលើការខ្មាសអៀន និងការមិនបានពិភាក្សាពីសុខភាពវដ្តរដូវឱ្យបានច្បាស់លាល់​ដែរអាចក្លាយជាបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជទៅថ្ងៃអនាគត។ 

Through experiences, Washable pads can help reduce the burning and burrying the plastic sanitary surrounding their living environment. It is a traditional method that is easy to understand by community and they can gain awareness on the period product choices. Pads can sew by hand with available clean comfy fabrics mix with creativity. The sewing can become a side profit if taken seriously. It is a right fit and even more convenience for some of the women. 

Last but not least, community can understand better related their menstrual health. It may also help solve the period shaming and the absence of discussion related menstrual health in the family that is an important part of the reproductive health and rights #SRHR 

ការដេរកំណាត់ស្រ្តី!
How to sew WASHABLE-PAD!

ការបោកកំណាត់ស្រ្តី!
How to wash WASHABLE-PAD!

ការបង្រៀនពីវដ្តរដូវ!
Menstruation Class!

Minimalist Abstract Flower Blank A4 Document .png

នេះជាកូនសៀវភៅតូចដែលទើបតែធ្វើហើយ ដោយសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រគ្ម័ចិត្ត KOICA ដែលក្នុងនេះមានបញ្ចូលបន្ថែមពីសុខភាពផ្លូវភេទ យេនឌ័រ ហឹង្សា ការរំលូត សម្រាប់បង្រៀនក្មេងស្រីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងខែតុលា ២០២២ នេះ!​ 

This is the new version of the book we created with KOICA volunteers, including Sexual Health, Genders, Violences, and Abortion, to facilitate the classroom in Kampong Chnang province this October 2022! 

Screen Shot 2022-07-08 at 12.53.49 PM.png

នេះជាកូនសៀវភៅតូចដែលទើបតែបានបង្កើតឡើងចេញពីបទពិសោធន៍បង្រៀនក្មេងស្រីកន្លងមក!

យើងនឹងនៅបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកូនសៀវភៅនេះជាបន្តបន្ទាប់ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានទំព័រវេបសាយរបស់យើង និងអាចទាញយកប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការ។ ក្នុងនេះមានមេរៀនសម្រាប់ក្មេងប្រុសដែរ ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងកាន់តែល្អទៅៗ ជាមួយនឹងយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

This is the small booklet I create from the experience facilitating classroom with the girls, I will keep updating it from time to time and you can download it to use as needed. We also include the lesson for the boys and hopefully, this keeps getting better through your feedback.

Timeline Infographic Presentation Template.jpg
bottom of page