ជិះតុកតុកៗប្រហែលជាមួយម៉ោងពីទីប្រជុំជនខេត្តកំពង់ធំបានយើងទៅដល់សាលា ដែលជាថ្នាក់រៀនដែលយើងចាប់ផ្តើមដំបូងជាមួយនឹងក្មេងស្រីវិទ្យាល័យ ១២ នាក់។

Riding on Tuk Tuk for 1h from the central of Kampong Thom province, we started our first classroom with 12 high school students. 

យើងនិយាយជាមួយនឹងក្រុមក្មេងស្រី និងស្រ្តី សហការជាមួយអង្គការ ក៏ដូចជាសហគ្រាសផ្សេងៗ។ ទោះជាវាមានទំហំតូចក្តីនៅឡើយក្តី យើងនៅតែចង់ចែករំលែកសម្លេងទាំងនោះ។

We talk with girls and women partners with different NGOs and Enterprises. Rather small, we will still share our voice here. 

ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសហគ្រាសដើម្បីសង្គម យើងមានភាពលំបាកក្នុងការថ្លឹងថ្លែងរវាងការរកស៊ី និងការឱ្យ តែយើងនៅតែជំនះធ្វើវា។ យើងបានដេរកំណាត់ស្រ្តី និងកាបូបឱ្យទៅស្រ្តី និងក្មេងស្រីតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសកំឡុងពេល កូវីដ ១៩។ 

A  part of our social enterprise, it is a big challenge for us to stand on the edge between the business and charity world, we do it anyways. We give away pads and pouch as much as we could especially during COVID-19. 

ទោះជាលំបាក យើងនៅតែបន្តការងាររបស់យើងពីវដ្តរដូវ ទៅ​សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុភាពបន្តពូជ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០២០ ជាមួយនឹងការគាំទ្រពី Y-PEER និងកូនសិស្សស្រគ្មចិត្ពពី E2STEM។ 

With the Challenges, we further our work from menstruation to sexual and reproductive health in Cambodia from this end of 2020 with the support from Y-PEER and volunteers are from E2STEM. 

យើងនឹងសគ្រ្មចិត្តបង្រៀនសិស្សស្រីសហការជាមួយនឹងអង្គការ Nouvelles Pousses បង្រៀនក្មេងស្រីទាក់ទងនឹងវដ្តរដូវចំនួន ៦ខែ

We will volunteer to teach young girls related menstruation with Nouvelles Pousses for 6 months!

ឯកសារថ្នាក់បង្រៀនសុខភាពវដ្តរដូវ
Menstruation Classroom 

 

Screen Shot 2021-06-25 at 10.26.59 AM.pn
Green Lady - Menstrual product.png

ពន្យល់ពីជម្រើសផលិតផលសម្រាប់ពេលមករដូវ
Menstrual Product Choices 

 

ឯកសាររូបភាពពន្យល់ពីការដេរ &បោកសម្អាតកំណាត់
DIY and wash the pad
 

Summer Style Guide (1).png

ការបោកកំណាត់ស្រ្តី!
How to wash WASHABLE-PAD!

ការដេរកំណាត់ស្រ្តី!
How to sew WASHABLE-PAD!

How to use cup.png

ការប្រើប្រាស់ពែងរដូវ!
How to use CUP!

 

Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM
Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM

press to zoom
59PIC
59PIC

press to zoom
34PIC
34PIC

press to zoom
Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM
Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM

press to zoom
1/5

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងឆ្នាំ២០២០គាំទ្រដោយ
Our Awareness campaigns in 2020 is supported by

WaterAid Primary Logo_CMYK.png
Posts Coming Soon
Explore other categories in this blog or check back later.