ជិះតុកតុកៗប្រហែលជាមួយម៉ោងពីទីប្រជុំជនខេត្តកំពង់ធំបានយើងទៅដល់សាលា ដែលជាថ្នាក់រៀនដែលយើងចាប់ផ្តើមដំបូងជាមួយនឹងក្មេងស្រីវិទ្យាល័យ ១២ នាក់។

Riding on Tuk Tuk for 1h from the central of Kampong Thom province, we started our first classroom with 12 high school students. 

យើងនិយាយជាមួយនឹងក្រុមក្មេងស្រី និងស្រ្តី សហការជាមួយអង្គការ ក៏ដូចជាសហគ្រាសផ្សេងៗ។ ទោះជាវាមានទំហំតូចក្តីនៅឡើយក្តី យើងនៅតែចង់ចែករំលែកសម្លេងទាំងនោះ។

We talk with girls and women partners with different NGOs and Enterprises. Rather small, we will still share our voice here. 

ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសហគ្រាសដើម្បីសង្គម យើងមានភាពលំបាកក្នុងការថ្លឹងថ្លែងរវាងការរកស៊ី និងការឱ្យ តែយើងនៅតែជំនះធ្វើវា។ យើងបានដេរកំណាត់ស្រ្តី និងកាបូបឱ្យទៅស្រ្តី និងក្មេងស្រីតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសកំឡុងពេល កូវីដ ១៩។ 

A  part of our social enterprise, it is a big challenge for us to stand on the edge between the business and charity world, we do it anyways. We give away pads and pouch as much as we could especially during COVID-19. 

ទោះជាលំបាក យើងនៅតែបន្តការងាររបស់យើងពីវដ្តរដូវ ទៅ​សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុភាពបន្តពូជ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០២០ ជាមួយនឹងការគាំទ្រពី Y-PEER និងកូនសិស្សស្រគ្មចិត្ពពី E2STEM។ 

With the Challenges, we further our work from menstruation to sexual and reproductive health in Cambodia from this end of 2020 with the support from Y-PEER and volunteers are from E2STEM. 

ទាញយកឯកសារ/download

ឯកសារថ្នាក់បង្រៀនសុខភាពវដ្តរដូវ

Menstruation Classroom PDF 

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!

Available Soon!

 

ទាញយកឯកសារ/download

PP ពន្យល់ពីជម្រើសផលិតផលសម្រាប់ពេលមករដូវ
Menstrual Product Choices PDF  

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!
Available Soon!
 

ឯកសាររូបភាពពន្យល់ពីការដេរ &បោកសម្អាតកំណាត់
DIY and wash the pad
 

NEW!

ការបោកកំណាត់ស្រ្តី!

How to wash WASHABLE-PAD!

ការដេរកំណាត់ស្រ្តី!

How to sew WASHABLE-PAD!

ការប្រើប្រាស់ពែងរដូវ!

How to use MENSTRUAL CUP!

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!

Available Soon!

Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM
Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM

59PIC
59PIC

34PIC
34PIC

Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM
Screen Shot 2020-07-18 at 5.42.08 PM

1/5

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងឆ្នាំ២០២០គាំទ្រដោយ

Our Awareness campaigns in 2020 is supported by

Screen Shot 2020-07-19 at 5.11.50 PM
Screen Shot 2020-07-19 at 5.11.50 PM

200306-Washable-Thumb-YouTube-4
200306-Washable-Thumb-YouTube-4

ministry of WA
ministry of WA

Screen Shot 2020-07-19 at 5.11.50 PM
Screen Shot 2020-07-19 at 5.11.50 PM

1/22

គោលបំណងធំរបស់យើងក្នុងការបន្តអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺ ក្មេងស្រី!

Our big purpose in continuing what we are doing, GIRLS! 

Posts Coming Soon
Explore other categories in this blog or check back later.