ជិះតុកតុកៗប្រហែលជាមួយម៉ោងពីទីប្រជុំជនខេត្តកំពង់ធំបានយើងទៅដល់សាលា ដែលជាថ្នាក់រៀនដែលយើងចាប់ផ្តើមដំបូងជាមួយនឹងក្មេងស្រីវិទ្យាល័យ ១២ នាក់។

Riding on Tuk Tuk for 1h from the central of Kampong Thom province, we started our first classroom with 12 high school students. 

យើងនិយាយជាមួយនឹងក្រុមក្មេងស្រី និងស្រ្តី សហការជាមួយអង្គការ ក៏ដូចជាសហគ្រាសផ្សេងៗ។ ទោះជាវាមានទំហំតូចក្តីនៅឡើយក្តី យើងនៅតែចង់ចែករំលែកសម្លេងទាំងនោះ។

We talk with girls and women partners with different NGOs and Enterprises. Rather small, we will still share our voice here. 

ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសហគ្រាសដើម្បីសង្គម យើងមានភាពលំបាកក្នុងការថ្លឹងថ្លែងរវាងការរកស៊ី និងការឱ្យ តែយើងនៅតែជំនះធ្វើវា។ យើងបានដេរកំណាត់ស្រ្តី និងកាបូបឱ្យទៅស្រ្តី និងក្មេងស្រីតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសកំឡុងពេល កូវីដ ១៩។ 

A  part of our social enterprise, it is a big challenge for us to stand on the edge between the business and charity world, we do it anyways. We give away pads and pouch as much as we could especially during COVID-19. 

ទោះជាលំបាក យើងនៅតែបន្តការងាររបស់យើងពីវដ្តរដូវ ទៅ​សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុភាពបន្តពូជ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០២០ ជាមួយនឹងការគាំទ្រពី Y-PEER និងកូនសិស្សស្រគ្មចិត្ពពី E2STEM។ 

With the Challenges, we further our work from menstruation to sexual and reproductive health in Cambodia from this end of 2020 with the support from Y-PEER and volunteers are from E2STEM. 

Our Podcast

 #សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ

Coming Soon!

Vlog with Green Lady Cambodia

 #សុខភាពវដ្តរដូវ

 Series 1: #Mesntrualhealth 

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងឆ្នាំ២០២០គាំទ្រដោយ

Our Awareness campaigns in 2020 is supported by

គោលបំណងធំរបស់យើងក្នុងការបន្តអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺ ក្មេងស្រី!

Our big purpose in continuing what we are doing, GIRLS! 

4,808 កំណាត់/Pads

ឯកសារថ្នាក់បង្រៀនសុខភាពវដ្តរដូវ

Menstruation Classroom Documents 

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!

Available Soon!

 

របាយការណ៍គម្រោងរបស់យើង

Our project Report

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!

Available Soon!

ថ្នាក់បង្រៀនការដេរកំណាត់អនាម័យស្ត្រី

Sewing Workshop

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!

Available Soon!

ទស្សនាវដ្តី

 Magazine

នឹងមានឆាប់ៗនេះ!

Available Soon!

Posts Coming Soon
Explore other categories in this blog or check back later.
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Flickr

© 2021 by Green Lady Cambodia

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
34PIC