IMG_4123.JPG
DSC01036.JPG
9EE7C166-056A-4AAF-812F-685D6FD5D554.JPG

ការប្រង្រៀនក្មេងស្រីពីវដ្តរដូវ និងការដេរកំណាត់ស្រ្តី ដោយការឧបត្ថម្ភការធ្វើដំណើរ ព្រីនសៀវភៅរបស់ UNYAP ក្រុមយុវជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ/UNFPA គាំទ្រទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្រ្តីអប់រំសុខភាពសិក្សា របស់ក្រសួងអប់រំ ជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភជំនួយកំណាត់ស្រ្តី សម្ភារៈដេររបស់ Wonders ីInternational កម្មវិធីរៃអង្គាសរបស់ KaKao Program និងគ្រឹះថវិការប្រចាំឆ្នាំពី FRIDA មក ហ្គេន ឡេឌី ខេមបូឌា

Green Lady Cambodia។

៉"Washable Pads Kit Donation" and "How to Sew Washable Pads" funding support from Wonders International with the KaKoa fundraising program. With the traveling support and booklet printing fund from UNYAP of UNFPA and support collaboration training along with government officers from the Health Study Department with Ministry of Education by UNYAP/UNFPA and foundation support from FRIDA, The Young Feminist Fund.  

DSC01128.JPG
DSC01049.JPG

Riding on Tuk Tuk for 1h from the central of Kampong Thom province, we started our first classroom with 12 high school students. 

យើងនិយាយជាមួយនឹងក្រុមក្មេងស្រី និងស្រ្តី សហការជាមួយអង្គការ ក៏ដូចជាសហគ្រាសផ្សេងៗ។ ទោះជាវាមានទំហំតូចក្តីនៅឡើយក្តី យើងនៅតែចង់ចែករំលែកសម្លេងទាំងនោះ។

We talk with girls and women partners with different NGOs and Enterprises. Rather small, we will still share our voice here. 

ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសហគ្រាសដើម្បីសង្គម យើងមានភាពលំបាកក្នុងការថ្លឹងថ្លែងរវាងការរកស៊ី និងការឱ្យ តែយើងនៅតែជំនះធ្វើវា។ យើងបានដេរកំណាត់ស្រ្តី និងកាបូបឱ្យទៅស្រ្តី និងក្មេងស្រីតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសកំឡុងពេល កូវីដ ១៩។ 

A  part of our social enterprise, it is a big challenge for us to stand on the edge between the business and charity world, we do it anyways. We give away pads and pouch as much as we could especially during COVID-19. 

ទោះជាលំបាក យើងនៅតែបន្តការងាររបស់យើងពីវដ្តរដូវ ទៅ​សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុភាពបន្តពូជ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០២០ ជាមួយនឹងការគាំទ្រពី Y-PEER និងកូនសិស្សស្រគ្មចិត្ពពី E2STEM។ 

With the Challenges, we further our work from menstruation to sexual and reproductive health in Cambodia from this end of 2020 with the support from Y-PEER and volunteers are from E2STEM. 

យើងនឹងសគ្រ្មចិត្តបង្រៀនសិស្សស្រីសហការជាមួយនឹងអង្គការ Nouvelles Pousses បង្រៀនក្មេងស្រីទាក់ទងនឹងវដ្តរដូវចំនួន ៦ខែ

We will volunteer to teach young girls related menstruation with Nouvelles Pousses for 6 months!